Tóth Noémi – Bob Herceg Sólyom – CNC* – Bábolna 2014