Svetlin Krastanov – Nayk – CCI* – Dunakeszi Alag 2018