Melanie Lechner – Salamon – Pony A – St Martin 2016