Ines Mühlböck – Castellionis White Shadow – V95 – Thal 2018